Перейти до вмісту

BAS Будівництво. ERP, детальніше

 • формування кошторисів
 • календарне планування робіт
 • розподіл робіт між власними ресурсами і субпідрядниками, укладання умов за договорами з підрядниками
 • формування потреби в матеріалах, трудових і машинних ресурсах на весь життєвий цикл проекту
 • оперативне планування і відображення факту робіт c деталізацією: зміна, день, тиждень, декада, місяць
 • зручна візуалізація планових даних і можливість вносити факт, як в Excel
 • відображення відхилення від графіка із зазначенням причини відхилення
 • планування ресурсів з деталізацією до конкретного транспортного засобу або спеціальності робітників
 • перепланування робіт проекту за фактом виконання
 • план-фактний аналіз виконання робіт і проекту в цілому
 • порівняння сценаріїв проекту
 • аналіз планових і фактичних даних з витрат ресурсів
 • аналіз забезпеченості ресурсами за проектом
 • закриття робіт субпідрядників
 • закриття робіт замовником
 • формування друкованих форм КБ-2в, КБ-3в
 • списання матеріалів, формування друкованої форми М29
 • ведення взаєморозрахунків з субпідрядниками та замовником

Календарне планування робіт – це розподіл робіт за часом виконання, тобто визначення дати початку та закінчення робіт та фіксація зв’язків послідовності виконання робіт.

Модуль календарно-мережевого планування призначений для вирішення завдань керівника проекту, планувальника проекту.

В підсистемі передбачено повний цикл планування будівельного проекту.

 • завантаження кошторисної інформаційної документації проекту
 • створення кошторисної нормативно-довідкової інформації всередині бази
 • створення структури графіка виконання робіт автоматично на підставі кошторисної інформації
 • проставлення обсягів робіт, відповідно до кошторисної інформації
 • завантаження актуальних цін на кошторисні ресурси, відповідно до кошторисної інформації (в розрізі типів цін)
 • автоматичне наповнення робіт (кожної роботи) ресурсами, потрібними для виконання робіт (матеріальні, трудові, машинні)
 • зазначення норм витрати кошторисних ресурсів відповідно до кошторисної інформації
 • розрахунок загальної кількості ресурсів для кожної роботи
 • розрахунок ресурсної собівартості робіт
 • розбиття загальної вартості робіт за статтями витрат (в тому числі різні види накладних витрат)

 • Створення структури графіка виконання робіт вручну
 • Створення структури графіка виконання робіт з шаблонів:
  • створення загальної бази шаблонів робіт, що використовуються
  • завантаження окремих робіт
  • завантаження часткової структури з шаблонів (завантаження відразу однієї або декількох груп робіт)
  • наповнення робіт ресурсами всіх типів, відповідно до даних в шаблонах
  • завантаження зв’язків між шаблонними роботами (якщо завантажується група робіт)
  • завантаження всіх видів накладних витрат, відповідно до шаблонних даних

 • зазначення попередніх і наступних робіт, їх різна комбінація
 • зазначення параметрів зв’язку з кожної з робіт (тип зв’язку, тип затримки тощо)
 • розрахунок тривалості виконання графіка робіт
 • розрахунок трудомісткості і машиноємкості робіт (в годинах) відповідно до обсягів робіт, кількості ресурсу (техніки або співробітників) і норми ресурсу на одиницю робіт
 • розрахунок тривалості роботи (в днях або годинах), з урахуванням графіка робіт і трудомісткості/машиноємкості
 • автоматичне проставляння дат виконання кожної з робіт з урахуванням графіка робіт, тривалості кожної роботи і зазначених зв’язків

 • Фіксація загальних даних проекту для розрахунку собівартості об’єктів
 • Створення різних сценаріїв проекту:
  • можливість формування різних сценаріїв виконання одного і того ж проекту, його подальший аналіз
  • зберігання історії зміни робочого сценарію проекту: зміна структури, цін кошторисних ресурсів, наповнення робіт ресурсами тощо

Робота з бюджетами в прикладному рішенні дозволяє створити для кожного проекту один або декілька бюджетів за різними сценаріями, відображати суми бюджету в актуальних цінах, порівнювати інформацію про заплановані витрати з фактично витраченими бюджетними коштами. Передбачено наступні можливості:

 • формування видаткової частини для кожної роботи
 • групування витрат по групах (відповідно до структури графіка виробництва)
 • розбивка бюджетних витрат проекту згідно з основними статтями:
  • матеріальні
  • машинні
  • трудові
  • оплата послуг субпідряду
 • групування накладних витрат за проектом в розрізі видів накладних витрат
 • окреме відображення витрат за додатковими (специфічними) роботами проекту
 • відображення бюджету за проектом в актуальних цінах кошторисних ресурсів або проектних ресурсів
 • розбивка бюджету проекту на готівкові/безготівкові кошти
 • відстеження використаних бюджетних коштів в порівнянні із запланованими
 • відображення неосвоєних сум бюджету за статтями проекту
 • можливість зберігання бюджету проекту на конкретну дату
 • можливість формування різних прогнозних бюджетів по одному проекту, їх зберігання

 • вибір конкретного виконавця по кожній з робіт: внутрішній підрозділ або зовнішній контрагент
 • передача переліку робіт за проектом на довільну кількість контрагентів
 • фіксація цін підрядника на виконання кожної з робіт

 • розбиття матеріальних потреб для кожної з робіт на зазначені періоди
 • встановлення відповідностей між кошторисними матеріальними ресурсами і номенклатурою (для подальшої закупівлі та фактичного списання)
 • передача матеріалів для робіт, які виконують субпідрядники на забезпечення субпідрядником
 • можливість розбивки загальної кількості матеріалів між нашою забезпеченістю і субпідрядною
 • вказування варіанта, як розбити потреби: чи віднести їх усі на дату початку чи розподілити рівномірно на весь період роботи
 • окреме відображення потреби в обладнанні (дорогі матеріальні ресурси, з терміном виготовлення і постачання більше місяця) та інертних матеріалах (матеріальні ресурси, що використовуються кожен день, відносно недорогі)

В прикладному рішенні реалізована функціональність щоденного оперативного управління ходом будівельного проекту. Реалізовано такі можливості:

 • Формування місячних планів виконання робіт:
  • формування переліку робіт, що повинні виконуватися в обраний період
  • розбивка загального обсягу робіт на періоди – відображення планового обсягу відповідно до обраного періоду
  • відображення обсягів робіт виконаних в минулих періодах (абсолютне і відсоткове співвідношення)
  • внесення фактичних обсягів, виконаних в обраний період
  • відображення залишку робіт, що повинні бути виконані за період
  • відображення обсягів робіт, що вже виконані, з урахуванням введеного факту за обраний період
  • планові і фактичні дати початку та закінчення кожної роботи
  • відображення факту виконання робіт субпідрядним методом
  • фіксація недовиконання/перевиконання обсягів робіт, причин відхилення
 • Призначення ресурсів на роботи (техніки і співробітників)
 • Фіксація додаткових робіт:
  • фіксація додаткових робіт проекту протягом усього життєвого циклу проекту
  • зазначення для такої роботи всіх основних даних: тривалість, об’єм, наповнення ресурсами, накладними витратами будь-яких видів тощо
 • Відображення витрат матеріалів в розрізі робіт:
  • заповнення переліку витрачених матеріалів на підставі виконаних робіт
  • зазначення фактичних даних кількості витрачених матеріалів
  • автоматичний розрахунок суми витрачених ресурсів, згідно актуальним цінам номенклатури
  • зіставлення і відображення різниці між плановою та фактичною витратою матеріалів
  • відображення відхилень у витратах і можливість фіксації причин відхилень для таких матеріалів
  • можливість ручного введення матеріалів, незапланованих в кошторисі
 • Відображення виробітку співробітників і техніки

Комплект вбудованої звітності охоплює всі ключові аспекти будівельної діяльності:

 • План-фактний аналіз виконання робіт (кошторисні дані – введений факт):
  • порівняння планових і фактичних періодів виконання робіт
  • порівняння виконаних обсягів робіт з плановими
 • Порівняння сценаріїв проекту:
  • порівняння структури різних сценаріїв одного проекту
  • зіставлення бюджетів різних сценаріїв
 • План-фактний аналіз проекту:
  • зіставлення собівартості планової і фактичної
  • порівняння показників маржинальності і рентабельності
  • порівняння планових і фактичних норм ресурсів, які використовуються для виконання робіт
 • Підрахунок проекту (факт по фактично виконаним роботам; невиконані роботи по індикативній вартості):
  • відображення бюджетів 0 + 12, 3 + 9, 6 + 6, 9 + 3
  • можливість порівняння альтернативних бюджетів з фактичними показниками у проекті
 • Аналіз планових і фактичних даних витрачених ресурсів:
  • відображення переліку всіх запланованих і всіх фактично використаних матеріалів
  • відображення норм витрати матеріалів: планових з кошторису, фактичних згідно введених даних
  • відображення загальної кількості матеріалів, необхідних для виконання зазначеного обсягу робіт, їх зіставлення з фактичною витратою
 • Аналіз закриття робіт актами:
  • відображення переліку робіт, які виконуються підрядниками (зазначені конкретні контрагенти)
  • відображення обсягів робіт, прийнятих у субпідрядника, їх вартостей
  • відображення робіт, виконаних і реалізованих замовнику, їх вартостей (в цінах замовника)
 • Аналіз забезпеченості проекту матеріалами:
  • відображення загальної потреби проекту в матеріалах
  • аналіз кількості замовлених матеріалів, як поставлених, так і не поставлених
  • аналіз складських залишків
  • відображення вже використаної кількості матеріалів в рамках проекту
  • відображення кількості ресурсів, що потрібно довести для забезпечення проекту

В програмі передбачено додаткові зручні функції для підвищення ефективності щоденної роботи користувачів:

 • Проставлення відповідностей між кошторисними ресурсами і ресурсами проекту:
  • можливість проставлення відповідностей на різних етапах планування проекту: від моменту створення кошторису до створення планів закупівель
  • вказування коефіцієнтів перерахунку для коректного відображення потрібних ресурсів (наприклад, у разі відповідності номенклатури і матеріального ресурсу з різними одиницями вимірювання)
 • Зміна оперативних планів виконання робіт:
  • перепланування обсягів робіт, виконуваних в поточному періоді на підставі раніше введеного факту
  • можливість виконання робіт, невиконаних в минулі періоди
  • можливість додавання позапланової роботи безпосередньо в оперативний план
  • внесення фактичних даних про виконання незапланованих робіт
 • Коригування потреб в ресурсах:
  • перепланування кількості потрібних ресурсів відповідно до нових оперативних планів
  • планування ресурсів, потрібних для виконання позапланових робіт
  • можливість додавання ресурсів, що не заплановані, але потрібних для виконання робіт