Перейти до вмісту

Бухгалтерія

Бухгалтерія — структурний підрозділ суб’єкта господарювання, що призначений для ведення бухгалтерського обліку. Бухгалтерія забезпечує відповідних користувачів, передусім керівництво, повною та неупередженою інформацією про фінансове становище, результати діяльності та грошових коштів підприємства.

Завдання бухгалтерії

 1. Основною метою діяльності бухгалтерії є забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства з урахуванням особливостей діяльності та технологій обробки облікових даних.
 2. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам повної та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та грошових коштів підприємства.
 3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах:

обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів та витрат, превалювання сутності над формою, історична (фактична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.

Основні функції бухгалтерії

Основними функціями бухгалтерії є:

 • безперервне ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів, забезпечення дотримання встановлених єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку;
 • дотримання правил документообігу і технології обробки облікової інформації;
 • контроль над дотриманням порядку оформлення первинних документів;
 • систематизація інформації, що міститься в первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку в тому періоді, в якому вони були здійснені;
 • для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проведення інвентаризації активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;
 • забезпечення складання і подання на основі даних бухгалтерського обліку у встановлені законом терміни фінансової, податкової, статистичної та інших форм звітності;
 • контроль своєчасності сплати податків та зборів згідно установлених розмірів.

Організація бухгалтерського обліку

Завдання та функціональні обов’язки бухгалтерських служб, повноваження керівника бухгалтерської служби у бюджетних установах визначаються Кабінетом Міністрів України.[1]

Підприємство самостійно:

 • визначає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до

установчих документів облікову політику підприємства;

операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

Керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.