SAB facebook youtube
KBS Бюджет


 Навчання в «ЕККАУНТ» - це різні форми навчання і складність курсів, зручний час проведення занять і оптимальне навчальне навантаження, сертифіковані матеріали і сертифікати по завершенню навчання. 


Курс «Бухгалтерія для початківців + BAS:Бухгалтерія 2 редакція»


Курс «Бухгалтерія для початківців + Бухгалтерія 8 для України» 2 редакція


розрахований на людей, які прагнуть опанувати професію бухгалтера, але не мають навіть базових знань бухгалтерії. На тих, хто вирішив змінити свою професію або стоїть на початку своєї трудової діяльності. В курсі будуть дані основні поняття предмета, правила, нормативно - правова база бухгалтерського обліку. 90% занять - це практика, практика, практика. Так як бухгалтерський облік краще вивчати на конкретних завданнях. Особливістю даного курсу стане так само паралельне вивчення бухгалтерських процесів в популярній програмі Бухгалтерія 8 для України.  Дана програма - найбільш популярний програмний продукт в нашій країні, що автоматизує бухгалтерський і податковий облік.


Зміст курсу:


Тема 1. Історичні передумови виникнення бухгалтерського обліку. Теоретичні основи бухгалтерського обліку

 • Історія виникнення бухгалтерського обліку. Основні поняття, які потрібно розуміти бухгалтеру.
 • Рахунки бухгалтерського обліку, рахунки синтетичного та аналітичного обліку. План рахунків Дебет. Кредит. Сальдо.
 • Система подвійного запису. Синтетичний і аналітичний облік.
 • Характеристика господарських процесів. Господарські операції та їх відображення в бухгалтерському обліку.
 • Активні, пасивні та активно - пасивні рахунки. Практичні приклади.

Тема 2. Бухгалтерський баланс, його структура і зміст.

 • Баланс. Актив. Пасив.
 • Зміна бухгалтерського балансу під впливом господарських операцій. Чотири типу балансових змін.
 • Нормативно - правова база бухгалтерського обліку. Інформаційне забезпечення для бухгалтера. Джерела інформації для бухгалтера.
 • План рахунків бухгалтерського обліку, затверджений Міністерством фінансів України від 30.11.1999 року № 291 зі змінами та доповненнями. Головна мета Плану рахунків - забезпечення інформацією, необхідної для прийняття управлінських рішень і складання фінансової звітності.
 • Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Прийнятий Верховною Радою України №996-XIV від 16.07.99 р.
 • Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку П(С)(БО) - визначають мету, склад, зміст, розкриття інформації, форму звіту. На сьогоднішній день затверджено 34 стандарти П(С)(БО)
 • Тестування по темі.


Тема 3. Завдання бухгалтерського обліку. Функції бухгалтерського обліку на підприємстві.

 • Реєстрація підприємства. Основні документи фірми. 
 • Обов'язки і відповідальність бухгалтера Наказ про організацію бухгалтерського обліку. Облікова політика. Форми ведення обліку. Правила документообігу. 
 • Облік господарських процесів на підприємстві. Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку в процесі роботи підприємства. Документообіг і зберігання документів. Вилучення первинних документів. 
 • Журнал реєстрації господарських операцій і практика його заповнення. 
 • Організація документообігу первинних документів і облікових регістрів. 
 • Зберігання первинних документів та облікових регістрів. 
 • Предмет і метод бухгалтерського обліку. Регістри, форми і види обліку.Узагальнення даних поточного обліку. Розділи бухгалтерського обліку. 
 • Стандартні звіти з бухгалтерського обліку. Оборотно-сальдова відомість.Карточка счета, Аналіз рахунку, Шахматка рахунків. Головна книга. Баланс. 
 • Поняття регламентованої звітності. 
 • Наскрізна практичне завдання, вихідні дані і умова. 
 • Практичні завдання по темі. Формування табличних форм, необхідних для відображення господарських операцій.

Тема 4. Автоматизована форма бухгалтерського обліку. Базові принципи.• Інтерфейс програми - візитна картка продукту. Конфігурація. Інформаційна база даних.

 • Підприємство, організація, її структура.
 • Налаштування параметрів системи. Нормативно - довідкова інформація по розділах обліку.
 • Об'єкти прикладного рішення: довідники, документи, регістри відомостей і накопичень, плани рахунків
 • Користувачі системи, налаштування прав.
 • Сервісні механізми програми.
 • Практичні завдання по першому знайомству з програмою. "Бухгалтерія 8 для України»" 2 ред.
 • Розділи обліку
 • Загальні пункти для всіх розділів плану:
 • Звітність підсистеми.
 • Тести з теорії по розділу.
 • Практика, відображення господарських операцій в наскрізному прикладі.

Тема 5. Облік запасів. П (С) БО 9 Запаси.

 • Загальні положення. Види МПЗ на підприємстві.
 • Рахунки бухгалтерського обліку МПЗ. Документообіг розділу.
 • Автоматизація обліку, нормативно довідкова інформація.
 • Налаштування складського обліку. НДІ обліку запасів: довідники, регістри відомостей.
 • Введення початкових залишків МПЗ.
 • Загальні механізми товарних документів.
 • Основні господарські операції з обліку запасів: придбання, реалізація, переміщення. Комплектація номенклатури.
 • Складський облік. Інвентаризація. Списання МПЗ після інвентаризації.
 • Аналіз складських операцій.

Тема 6. Взаєморозрахунки з контрагентами.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість».
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання».
 • Розрахунки з постачальниками і покупцями. Види договорів.
 • Дебіторська та кредиторська заборгованість.
 • Придбання та реалізація товарів. Документообіг розділу .. Звірка взаєморозрахунків.
 • Автоматизація обліку, нормативно довідкова інформація.
 • НДІ розділу. Договірна система взаєморозрахунків. Рахунки обліку розрахунків з контрагентами.
 • Введення початкових залишків взаєморозрахунків.
 • Документообіг розділу: покупка і реалізація, оплата і передоплата.
 • Налагодження «Ціни і валюта».
 • Повернення товару.
 • Надходження додаткових витрат.
 • Документи «Коригування боргу». Акт звірки.
 • Звітність підсистеми, аналіз обліку взаєморозрахунків.

Тема 7. Облік ПДВ

 • Налаштування оформлення податкових накладних.
 • Підтверджений і непідтверджений ПДВ.
 • Реєстрація вхідних податкових документів.
 • Звіт очікуваний і підтверджений ПДВ придбання.
 • Результат списання непідтвердженого ПДВ придбання.
 • Перевірка суми вхідного ПДВ.
 • Податкові накладні покупцям.
 • Оброблювач «Формування податкових документів».
 • Очікуваний і підтверджений ПДВ продажів.
 • Формування підсумкових податкових накладних по роздробі.
 • Складний облік ПДВ.
 • Документ «Реєстрація авансів в податковому обліку.

Тема 8. Облік операцій в іноземній валюті. Основні принципи обліку.

 • Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті.
 • Закупівля ТМЦ по імпорту. «Імпортний ПДВ».
 • Реалізація ТМЦ на експорт.
 • Облік грошових коштів в іноземній валюті.
 • Купівля - продаж валюти. Документообіг.

Тема 9. Учет денежных средств.

 • Види банківських рахунків (поточні, депозитні, валютні карткові, транзитні, спеціальні).
 • Порядок відкриття та закриття поточного рахунку. Картки з підписами відповідальних осіб.
 • Документальне оформлення безготівкових розрахунків. Банківські операції.
 • Розрахунки з застосуванням системи «Клієнт-Банк».
 • Облік готівкового обігу грошових коштів, касові операції. Вимоги до оформлення первинних касових документів.
 • Облік розрахунків з підзвітними особами. Документальне оформлення і терміни здачі авансових звітів.
 • Автоматизація обліку, нормативно довідкова інформація.
 • Облік руху безготівкових грошових коштів. Аналіз і проведення оплат за день.
 • Облік руху готівкових грошових коштів. Аналіз і проведення оплат за день.
 • Облік розрахунків з підзвітними особами.

Тема 10. Облік необоротних активів

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
 • Види і класифікація основних засобів. Основні засоби, малоцінні активи, нематеріальні активи.
 • Первісна вартість ОС.
 • Документальне оформлення надходження основних засобів. Проводки.
 • Основні події з основними засобами.
 • Амортизація основних засобів.
 • Автоматизація обліку, нормативно довідкова інформація.
 • Об'єкти будівництва. Облік капітальних інвестицій.
 • Типові документи по оформленню подій з незворотними активами.
 • Амортизація, нарахування та способи відображення.
 • Сервісні можливості програми з аналізу обліку ОС.

Тема 11. Кадровий облік і заробітна плата на підприємстві.

 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26
 • «Виплати працівникам».
 • Принципи організації праці та її оплати.
 • Форми і системи оплати праці.
 • Структура заробітної плати.
 • Поняття фонду оплати праці (приклади виплат ФОП, а не ФОП).
 • Виплати на основі розрахунку за середньою заробітною платою.
 • Порядок розрахунку середньої заробітної плати.
 • Інші специфічні нарахування та виплати.
 • Індексація зарплати.
 • Нарахування на фонд оплати праці
 • Утримання із заробітної плати працівників. (Ст. 5-8 оплата праці).
 • Пільги по податках і внесках.
 • Документальне оформлення розрахунків по заробітній платі.
 • Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці.
 • Звітність по зарплаті.
 • Автоматизація обліку, нормативно довідкова інформація.
 • Кадрові документи: "Прийом на роботу", "Кадрові переміщення".
 • Регламентований виробничий календар.
 • Основні нарахування та утримання організації.
 • Нарахування та виплата зарплати.
 • ПДФО та ЄСВ. Принципи обліку.
 • База нарахування внесків, настройки їх розрахунку.
 • Звітність підсистеми.

Тема 12. Виробництво, облік готової продукції та її реалізації.

 • Облік витрат, види і склад, списання матеріалів у виробництво. специфікація продукції.
 • Облік випуску продукції, інвентаризація незавершеного виробництва.
 • Собівартість випущеної продукції.
 • Автоматизація обліку, нормативно довідкова інформація.
 • Принципи обліку витрат на виробництво, накопичення витрат. Планова собівартість.
 • Принципи обліку випуску продукції (послуг). Документи «Звіт виробництва за зміну», «Вимога накладна», «Технічна специфікація продукції».
 • Розрахунок собівартості продукції
 • Основні принципи. Визначення переділів.
 • Розрахунок собівартості за прямими витратами.
 • Розподіл загальновиробничих витрат ..

Тема 13. Облік фінансових результатів. Основи бухгалтерської звітності.

 • Облік доходів, витрат. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».
 • Облік витрат майбутніх періодів ..
 • Фінансовий результат. Регламентовані звіти.
 • FREDO Звіт Основні принципи роботи в програмі.

Тема 14. Закриття періоду. Регламентована звітність.

 • Регламент закриття періоду. Механізми аналізу ведення обліку в програмі.
 • Формування балансу за результатами наскрізного прикладу в ручному режимі і звірка їх з підсумками обліку в програмі «Бухгалтерія 8 для України» ред 2
 • Результативний тест з теорії.
 • Практичні завдання з аналізу ведення обліку в програмі.


Аудиторний обсяг курсу:

• 60 академічних годин.


Форми проведення навчання:

• Групова. Група від 4 до 7 слухачів.


По проходженню курсу видається свідоцтво.


Ціна


Повернення до списку

about

Компанiя Еккаунт:
(044) 531-12-02
(068) 858-48-40
(073) 071-06-53   

Логін:
Пароль:
Забули свій пароль?


     сайт працює на bitrix